01 نوامبر

نیازهای اکولوژیک خرما

خرما محصول مناطق گرمسیری است اما در نقاط نیمه گرمسیری نیز کشت می شود.

درجه حرارت، رطوبت، باران، نور و باد در زمره مهمترین عوامل آب و هوایی به شمار می روند که رشد رویشی و کمیت و کیفیت محصول خرما را تحت تاثیر قرار می دهند.

بررسی تنش های محیطی. به طور کلی در مورد گیاه، تنش یا استرس به هر فاکتور بیرونی گفته می شود که اثرات منفی بر رشد گیاه و توسعه آن دارد. خشکی و کم آبی در نخل سبب توسعه گسترده سیستم ریشه ای می شود. گرمای زیاد از جمله تنش هایی ست که ممکن است به نخل اسیب برساند. افزایش نمک در خاک ممکن است برای گیاه تولید سم کند و جذب آب توسط گیاه به مشکل مواجه می شود. حضور نمک زیاد در خاک سبب می شود عناصر تشکیل دهنده نمک در گیاه جذب شوند و در بافت های آن تجمع کنند و موجب سوختگی بافت های گیاهی به ویژه برگ ها شوند.  در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع آب و خاک، شور و یا درحال شور شدن هستند لذا مجبوریم با همین آب و خاک شور کشاورزی کنیم. اما با رعایت نکاتی می توان این مشکل را کنترل کرد. ۱۱ روش برای مدیریت شوری آب و خاک وجود دارد.

گیاه نخل از نظر نیاز خاکی کم توقع است. این گیاه در هر نوع خاکی از شن خالص تا  ﺗﺎ ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ رﺳﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿـﻪ ﻧﺨـﻞ را ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار در ﺧـﺎك ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ و آب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎزش را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐـﺮده و داراي زﻫﮑـﺶ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آب ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ، زﻫﮑﺶ دار ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺒﮏ و داراي ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗـﺪرت ﻧﮕﻬـﺪاري آب ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تجزیه خاک و برگ دارای مزایا و معایبی است که لازم است به صورت تلفیقی استفاده شود .

قبل از احداث باغ آزمون خاک بهترین روش برای اطلاع از مقدار عناصر غذایی در خاک می باشد و پس از انجام این کار نیار به تفسیر این آزمون است.

لازم است از گیاه نیز نمونه برداری شود که باید در انتخاب نخل برای اینکار، اندام نمونه برداری و زمان انجام نمونه برداری دقت شود.

عناصر غذایی  ضروری برای رشد درختان میوه ۱۷% است که عبارت است  از اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، فسفر پتاسیم گلسیم منیزیم گوگرد آهن منگنز روی مس بور مولیبدن و کلر. اما تعداد دیگری از عناصر برلی گیاه غیرضروری بوده و نقش آن ها هنوز مشخص نیست.

هر کدام از عناصر ضروری ذکر شده ،تاثیراتی بر گیاه دارند و کمبود هر کدام باعث بروز علائمی می شود.

نیاز غذایی خرما. عملکرد و کیفیت خرما تحت تاثیر رقم، آب و هوا، وضعیت حاصلخیزی خاک ، نوع و مقدار مصرف کودهای آلی و شیمیایی قرار دارد. برای تولید خرمای باکیفیت مطلوب و عالی، مصرف کودهای حیوانی و شیمیایی ضروری است. می توان کود حیوانی را در شروع فصل زمستان و کودهای شیمیایی را در ماه های اسفند و فروردین مصرف نمود.

هر نوع کودی دارای برنامه مصرف و زمان استفاده مشخص است.

کودهای مورد استفاده در ابیاری قطره ای  عمدتا به دو نوع عناصر پرمصرف و کم مصرف تقسیم می شوند.

نحوه مصرف کودهای شیمیایی به چند روش است: روش دستی-روش کودآبیاری-روش محلول پاشی

نتایج آزمایش های کودی در مناطق مختلف کشور. منطقه جهرم استان فارس-منطقه  بلوچستان-منطقه هرمزگان-منطقه بوشهر-منطقه خوزستان

برای مطالعه کامل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه خرما کلیک کنید :


فهرست

مروری بر وضعیت خرما در ایران و جهان-نیازهای اکولوژیک نخل خرما-تنش های محیطی-عناصر غذایی ضروری برای رشد درختان میوه-وضعیت عناصر غذایی در نخلستان های جنوب کشور-حدود بحرانی عناصر غذایی در برگ خرما-نیازهای غذایی خرما-کودهای آلی- کودهای شیمیایی-برداشت مواد غذایی توسط نخل خرما-توصیه کودی در زمان کاشت-زمان مصرف-نحوه مصرف کودهای شیمیایی-تزریق کود در تنه درخت خرما-توصیه کودی جهت ارقام مختلف در ایران-زمان مصرف کودها-تولید خرمای ارگانیک-اهمیت و نحوه استفاده از قارچ های میکروبزی در نهالستان ها و باغ های خرما-روش های استفاده از مایه تلقیح قارچ های میکروبزی

دیدگاه بگذارید