عناب درجه یک 500گرمی

عناب درجه یک ۵۰۰گرمی

In Stock

عناب درجه1(500گرم)

عناب یکی از محصولات کشاورزی خراسان جنوبی می باشد

وزن آن بدون بسته بندی 500 گرم

380/000ریال